Aktuality

Obchodní společnost Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IČ 259 95 421

sídlem Horní Bradlo, 539 53 Horní Bradlo čp. 57 (dále též jen „společnost“)

www. zemedelskaas-hornibradlo.cz 

mob. tel.: 606788667, 606788660                              

email.:      podatelna@zemedelskaas-hornibradlo.cz

 

P O Z V Á N K A

pro akcionáře společnosti Zemědělská a.s. Horní Bradlo na řádnou valnou hromadu 

 

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Horní Bradlo svolává řádnou valnou hromadu na den 30. dubna 2022 (sobota) do Sokolovny v Horním Bradle v 10,00 hodin, prezentace od 9,30.

 

Program:

1) Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady.

2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

3) Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku.

4) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021.

5) Závěr

 

Návrh usnesení valné hromady/vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným záležitostem:

 

k bodu 2-4 programu valné hromady

Představenstvo společnosti předloží valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za uplynulý kalendářní rok a o hospodářské situaci ke dni 31.12.2021. Představenstvo společnosti předloží valné hromadě společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2021. Zároveň představenstvo společnosti předloží valné hromadě společnosti ke schválení konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021.

 

Návrh usnesení k bodu 3):

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrka společnosti za rok 2021 a rozhoduje, že disponibilní zisk ve výši 4 935 793,27 Kč bude rozdělen takto:

příděl do rezervního fondu      246 790,00 Kč

příděl do dalšího fondu            987 159,00 Kč

výplata dividend akcionářům   667 155,00 Kč

nerozdělený zisk                   3 034 689,27 Kč

 

Návrh usnesení k bodu 4):

Valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2021.

 

 

 

            Ing. Josef Mrtka                                     Ing. Ladislav Málek

místopředseda představenstva                  předseda představenstvenstva

 

Plná moc

Účetní závěrka 2021

Konsolidovaná účetní závěrka 2021

Kontakty

Zemědělská a.s. Horní Bradlo
akciová společnost

Telefon: 469 338 182
E-mail: podatelna@zemedelskaas-hornibradlo.cz

Horní Bradlo 57
Horní Bradlo
539 53