Novinky

Pozvánka pro akcionáře Zemědělská a.s. Horní Bradlo na řádnou valnou hromadu.

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Horní Bradlo svolává řádnou valnou hromadu na den 29. dubna 2023 (sobota) do Sokolovny v Horním Bradle v 10,00 hodin, prezentace od 9,30.

Program

  • Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady.
  • Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
  • Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
  • Závěr

Návrh usnesení valné hromady/vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným záležitostem:

k bodu 2-3 programu valné hromady

Představenstvo společnosti předloží valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za uplynulý kalendářní rok a o hospodářské situaci ke dni 31.12.2022. Představenstvo společnosti předloží valné hromadě společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Návrh usnesení k bodu 3):

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrka společnosti za rok 2022 a rozhoduje, že disponibilní zisk ve výši 4 612 616,77 Kč bude rozdělen takto:

příděl do rezervního fondu230 631,00 Kč
příděl do dalšího fondu922 523,00 Kč
výplata dividend akcionářům653 835,00 Kč
nerozdělený zisk2 805 627,77 Kč
Ing. Josef MrtkaIng. Ladislav Málek
místopředseda představenstvapředseda představenstvenstva

Dokumenty ke stažení

© 2023 Zemědělská a.s. Horní Bradlo – všechna práva vyhrazena.